یکتا ناصر و خواهرش در حال ورزش

یکتا ناصر و خواهرش

یکتا ناصر گیمگر کشورمان همسر منوچهر هادی, تصویر جدیدی از خودش را منتشر انجام.این گیمگر ۳۹ ساله در این تصویر در کنار خواهر خود مشاهده می شود.

یکتا ناصر نوشت:

*****

لحظات خوش خانومدگى مانند تصویر اســـــت

و تلخی هایش مانند فیلم تداوم دارد

انگار هنرمان جمع انجامن تصویرهاى نیکو اســـــت

پ.ن: من و نیکتا خواهر عزیز و مهربانم که اتفاقاً عکاس فوقالعاده اى اســـــت