گوهر خیراندیش قصد ازدواج مجدد دارد

ازدواج دوم گوهر خیراندیش

 

گوهر خیراندیش گیمگر ۶۳ ساله سینما و تلویزیون که همسر خود را از دست داده اســـــت گفت زمانی که دخترانم را شوهر بدهم و به خانه بخت بروند خودم مجددا ازدواج خواهم انجام.

خیراندیش گفت : من منتظر هستم دخترانم ازدواج کنند تا من هم بعد از آنها همسر خودم را پیدا کنم و اعلام حتمی کنم و ازدواج کنم حتی اگر صد سالم باانجام گرفت.

حتی اگر طرف مقابل آدم نیکوی باانجام گرفت زودتر از دخترانم ازدواج می کنم.