هومن سیدی در کنار همسرش و دخترش

هومن سیدی و همسر جدیدش

 

هومن سیدی گیمگر کشورمان با انتشار تصویری رویداد از ازدواج مجدد خود داد.این گیمگر ۳۶ ساله تصویری از همسرش و دخترشان را منتشر انجام.

هومن سیدی نوشت:

*****

دوستان عزیز و محترم
متداوم تلاش انجامم به شما آقام ناخانومین احترام بگذارم و چیزی غیر از احترام از شما دریافت نانجامم.

متداوم تلاش انجامم وارد حاشیه نشم اما ظاهرا این شغل بدون حاشیه بی معنیه.
میخواســـــتم توضیح ندم دلیل که فکر میانجامم خانومدگی خصوصی بنده برای کسی جذاب نیست .
دو ‌مطلب بود که فکر انجامم باید درباره اش حرف بخانومم تا سوال های بی شمار شما رفقا پایان بگیره.

یک:از همه شما فن پیج ها که تو‌این مدت تلاش انجامید
تا من رو حمایت کنید صمیمانه ممنونم و دستتون رو‌میبوسم اما حقیقتا از دنبال انجامن خودم هیچ لذتی نمیبرم و احساس بدی نسبت به خودم و پیرامونم پیدا انجامم.
من یه گیمگر زیاد ساده ام که برای رانجام گرفتش تلاش میکنه و مثل همه شما خانومدگی شخصی خودش رو داره.

پس من راضی به هیچ گونه وقت گذاشتنی از طرف کسی نیستم و ازتون تمنا دارم،خودِ با ارزشتون رو صرف خانومدگی و فردا پُر اهمیتتون بکنید.

دوم:وقتی با خانواده سه نفر کوچکم و دوستان صمیمی،برای گذروندن تایمی به کافه ای رفتیم حامد بهداد عزیز تصویری رو از من و دختر ناخانومینم منتشر انجام که هیاهوی به پا انجام گرفت.
حقیقتا نمیدونستم که باید لحظه به لحظه خانومدگیم رو به همه توضیح بدم،همانطور که شما نمیدید.

به هر حال
روایت بنده از خانومدگی خصوصیم رو‌فقط به دلیل احترام به مخاطب تلقی میکنم و توضیح خواهم داد.
مدتی اســـــت خانواده کوچکی رو‌تشکیل دادم و کاهش از یک سال که خدا به من و‌ همسر ناخانومینم فرخانومدی هدیه انجامه.
باانجام گرفت که پایان کودکان این سرزمین از دعای خیر آقامان سربلند بمانند.

آمین
ارادتمند شما
هومن سیدی