من پیشنهاد می‌کنم در جبهه ابداًحات گفتگو و نشست‌های دوره‌ای تعریف شود • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

احمد ماخانومی:


من پیشنهاد می‌کنم در جبهه ابداًحات گفتگو و نشست‌های دوره‌ای تعریف شود و این بحث‌ها در نشست‌ها و جلسات درون جبهه‌ای و به‌صورت چهره‌به‌چهره مطرح شود تا رسانه‌ها هم خروجی این جلسات را مطرح کنند.»

فارویت نیوز: حجت‌الاسلام احمد ماخانومی در گفتگو با آفتاب‌یزد، با اشاره به این نکته که طبیعت گروه‌های سیاسی این اســـــت که وقتی در موقعیت خارج از قدرت هستند اشکالات و مشکلات درون خود را کاهش متوجه می‌شوند و افزایش نقدها متوجه جناح رقیبی اســـــت که در حکومت و قدرت اســـــت، همچنین بیان این نکته که در این شرایط، معایب معمولا مورد چشم‌پوشی

قرار می‌گیرند، اظهارداشت: «ریاســـــت‌جمهوری در سال ۹۲ با موفقیت به‌دست آمد و کابینه معقولی تشکیل انجام گرفت. مجلس دهم با موفقیت قابل توجهی روبه‌رو انجام گرفت که اگر نگوییم اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند لااقل می‌شود گفت اکثریت مجلس امروز حامی دولت اســـــت. در سال ۹۶ هم در انتخابات شوراها در پایتخت و زیادی از منطقهها و اســـــتان‌ها جبهه ابداًحات توانست موفقیت‌های بزرگی کسب کند. طبعا در چنین موقعیتی اختلافات درونی و نقد درون حزبی افزایش مطرح می‌شود و این قضیه طبیعیاســـــت.»

این نماینده مجلس با تاکید بر این نکته اگر این مسئله مدیریت شود و نقدها منصفانه مطرح شود و تا جایی که ممکن اســـــت به جای رفتارهای خارج از جمع ابداًح‌طلبان و به جای بگومگوهای تریبونی و رسانه‌ای اگر گفتگوی چهره به چهره بین دوستان جبهه ابداًحات مطرح باانجام گرفت، تقویت و ارتقای سطح دموکراسی در کشور و تعالی جریان ابداًح‌طلبی به‌وقوع می‌پیوندد، تصریح‌انجام: «اگر بحث‌های رسانه‌ای با رعایت آداب نقد و جوانب انصاف، حرمت یکدیگر و جوان‌هایی که می‌خواهند شیوه تعامل و ارتباط را یاد گیرند همراه شود مشکلی پیش نمی‌آید.» وی افزود: «به صورت حتم بخشی از آداب نقد هم که از سوی طرف مقابل باید لحاظ شود این اســـــت که نقدها شنیده شود. افرادی شورایعالی سیاســـــتگذاری را که رهبری سیاسی و فکری این جریان اســـــت را مورد نقد قرار می‌دهند و رهبری مدیر این شورا را مورد نقد قرار می‌دهند؛ در این سَمت ماجرا تحمل، مدارا و گوش‌دادن و پذیرش نقدی که ما به اصولگرایان با عنوان گفتگوی ملی مطرح می‌کنیم و در خارج از کشور با عنوان گفتگوی تمدن‌ها، ادیان و فرهنگ‌ها را مطرح می‌کنیم، قطعا راه‌حل این اتفاقات اســـــت و قطعا به تقویت جریان ابداًحات منجر خواهد انجام گرفت.»

مدیر شاخه ایثارگران حزب اعتماد ملی در خصوص مصاحبه‌های اخیر برخی چهره‌های ابداًح‌طلب و تندانجام گرفتن فضا به‌خصوص در مورد لیست شورا و حواشی آن گفت: «کسانی که به احترام ابداًحات، به احترام شورا و به احترام ملت کاندیدا بودند کناره‌گیری انجامه و از لیست واحد حمایت انجامند، شاید به نقدهایشان توجه نانجام گرفته باانجام گرفت. اینها می‌گویند حالا که رقابت‌ها پایان انجام گرفته و تازه شروع کار اســـــت و می‌خواهیم منطقهدار و کابینه انتخاب کنیم و چهارسال وقت داریم، الان همدیگر را نقد نکنیم و مشکلات را حل نکنیم کی و کجا حرفمان را بخانومیم.»

نماینده آقام پایتخت همچنین در گفتگو با آفتاب‌یزد پیشنهاد انجام: «من پیشنهاد می‌کنم در جبهه ابداًحات گفتگو و نشست‌های دوره‌ای تعریف شود و این بحث‌ها در نشست‌ها و جلسات درون جبهه‌ای و به‌صورت چهره‌به‌چهره مطرح شود تا رسانه‌ها هم خروجی این جلسات را مطرح کنند.» حجت‌الاسلام ماخانومی تصریح انجام: «از یک‌سو برخی هر نقدی را تخریب به حساب می‌آورند و بعضی‌ها هم هر حرکتی را در جهت حذف چهره‌های ابداًح‌طلب درنظر می‌گیرند. اینها همه در فضای سوءتفاهم‌اند.» وی با بیان این نکته که برای تبدیل انجام گرفتن سوءتفاهمات به حُسن‌ظن دوستان باید پادرمیانی کنند، ادامه داد: «من شخصا حاضرم کمک کنم؛ قطعا فراکسیون امید در مجلس هم پتانسیل این کار را دارد که ورود کند و ریش‌سفیدی کند تا نشست‌های رودررو و چهره به چهره برگزار شود و رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های ابداًح‌طلب از جمله آفتاب‌یزد این بحث‌ها را منتصویر کند. طبعا در چنین فضاهایی مباحثه طلبگی خواهد بود. بحث‌ها کارشناسی و شبیه به مجلس اســـــت و اگر هم زمانی مباحثی تند مطرح انجام گرفت به هر حال می‌دانیم که هم مباحثه اســـــت و هم رفاقت‌ها و همکاری‌ها در جای خود محفوظ اســـــت.» احمد ماخانومی در پایان از مطرح‌انجامن این بحث با بزرگان ابداًحات رویداد داد و تاکید انجام که بزرگان ابداًحات باید این طرح‌ریزی را انجام دهند.

به نظر می‌رسد این نگاهی اســـــت که می‌تواند از تکرار اشتباهات اســـــتراتژیک دهه گذشته جلوگیری کند. گفتمانی که توانست علاوه بر پیروزی در انتخابات‌ها، احقاق حقوق از دست رفته ملت در داخل و تعامل عزتمندانه در جهان را با حمایت از حسن روحانی برای کشور به ارمغان بیاورد، بدیهی اســـــت که قادر به حل مشکلات درونی خود خواهد بود. برگزاری نشست‌های مشترک و رایخانومی‌های رو در رو با دنبال رفع انتقادها نه تنها به سود ابداًح‌طلبان، بلکه تاریخ نشان داده پایان ملت از آن منتفع خواهند انجام گرفت.