لغو سهمیه‌های اضافه انجام گرفته کنکور انجام گرفتنی نیست/حل و فصل موضوع سهمیه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷


عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت با افزایش سهمیه آزاد آزمون سراسری مخالف اســـــت، گفت: مسئله افزایش سهمیه‌ها برای حل و فصل به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده انجام گرفته‌اســـــت.

فارویت نیوز: محمود صادقی، نماینده پایتخت، ری و شمیرانات در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره مخالفت وزارت بهداشت با سهمیه‌ داوطلبان آزمون سراسری و سهمیه‌هایی که امسال اضافه انجام گرفت، گفت: مخالفت و موافقت با موضوع سهمیه‌ها شاید امروز فایده‌ای نداشته باانجام گرفت، زیرا این مسئله به قانون تبدیل انجام گرفته‌اســـــت.

او ادامه داد: در قانون پلن ششم توسعه ۵ درصد سهمیه برای ایثارگرانی که ۶ ماه در جبهه حضور داشتند و همسر و فرخانومدان آنها در نظر گرفته انجام گرفته اســـــت و امسال اجرای این قانون اعتراضاتی را از سوی داوطلبان کنکور در پی داشت، زیرا بخش قابل توجهی از داوطلبان آزمون سراسری که رتبه‌های بالا داشتند، نتوانستند در رشته‌های مورد علاقه خود پذیرفته شوند.

صادقی افزود: نکته دیگری که این موضوع را تانجام گرفتید انجامه، این اســـــت که در گذشته ۲۵ درصد سهمیه برای ایثارگران در نظر گرفته می‌انجام گرفت و اگر متقاضی نداشت، مازاد آن به سهمیه آزاد اضافه می‌انجام گرفت، اما درحال حاضر مازاد این ۲۵ درصد نیز به این ایثارگران تعلق پیدا می‌کند. در گذشته ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران عملا پر نمی‌انجام گرفت، اما با این قانون جدید ۳۰ درصد تکمیل پر می‌شود.

عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به مخالفت وزارت بهداشت با این مسئله، گفت: وزارت بهداشت با این سهمیه مخالفتی ندارد، بلکه با افزایش ظرفیت سهمیه آزاد مخالف اســـــت. زمانی که این مشکل ایجاد انجام گرفت؛ برای حل مقطعی آن وزارت علوم و سازمان سنجش تعلیم سهمیه آزاد را افزایش دادند تا از انجام گرفتت این مشکل کاســـــته شود و تقریبا التهاب‌ها تا حدودی کاهش پیدا انجام، اما وزارت بهداشت با افزایش سهمیه آزاد مخالف اســـــت.

صادقی تاکید انجام: با توجه به اینکه تعلیم نیاز به امکانات دارد و وزارت بهداشت نیز با توجه به امکاناتش ظرفیت پذیرش در رشته‌هایی مثل دندانپزشکی که امکانات زیادی می‌خواهند را فراهم می‌کند. موضوع تعلیم به خصوص در رشته‌های برتر نیاز به امکانات دارد که افزایش سهمیه آزاد ممکن اســـــت به کیفیت تعلیمی آسیب بخانومد.

نماینده پایتخت، ری و شمیرانات با اشاره به اینکه مسئله سهمیه‌ها تعدادین بار در کمیسیون تعلیم مجلس مطرح انجام گرفته‌اســـــت، گفت: در جلساتی که با نماینده سازمان سنجش، وزارت علوم و وزارت بهداشت در کمیسیون تعلیم مجلس برگزار انجامیم، مقرر انجام گرفت؛ موضوع سهمیه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی حل و فصل شود.

او افزود: مشکل سهمیه‌ها دو راه حل دارد، نخست اینکه سهمیه اضافه انجام گرفته، برداشته شود که عملا این امکان‌پذیر نیست، زیرا قانون انجام گرفته و در پلن ششم آمده و اگر بخواهد تغییر کند دو سوم رای می‌خواهد و نیازمند ابداًح قانونی اســـــت که این موضوع بعید به نظر می‌رسد. راه دوم افزایش سهمیه‌های آزاد اســـــت که آن هم نیاز به بررسی دقیق و تخصیص امکانات دارد.

صادقی گفت: طبق آماری که وزارت بهداشت اعلام انجامه ۷۰درصد پذیرش‌ها از طریق سهمیه اســـــت؛ یعنی ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران، حدود ۴۰ درصد سهمیه مناطق و فقط ۳۰ درصد سهمیه آزاد اســـــت، که مقدار کمی اســـــت. همچنین در گذشته افرادی که از سهمیه ایثارگران اســـــتفاده می‌انجامند باید ۸۰ درصد امتیاز مورد نیاز را کسب می‌انجامند که این امتیاز نیز به ۷۰درصد کاهش پیدا انجامه اســـــت و چون داوطلبان سهمیه ایثارگران نیز متقاضی رشته‌های برتر هستند و ممکن اســـــت این موارد در کیفیت تعلیمی تاثیر بگذارد.

عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس در پایان افزود: برخی از اعضای کمیسیون با افزایش سهمیه آزاد مخالف و برخی موافق هستند، زیرا ممکن اســـــت افزایش سهمیه آزاد و توسعه کمی آن بر کیفیت تعلیمی تاثیر سوء بگذارد در حال حاضر ما در تعلیم عالی صندلی خالی زیاد داریم و به نظر می‌رسد افزایش سهمیه ایثارگران نباید مشکلی ایجاد کند اما موضوع این اســـــت که افرادی که از سهمیه اســـــتفاده می‌کنند، اکثرا متقاضی رشته‌های تاپ و پرطرفدار هستند.۱۱۰