فیلمی از آمادگی جسمانی بالای بهنوش طباطبایی

آمادگی بدنی بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی گیمگر ۳۶ ساله کشورمان کلیپی از تمرینات ورزشی اش را منتشر انجامه اســـــت که نشان دهنده آمادگی جسمانی این گیمگر می باانجام گرفت.

یک هفته ى پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه

فقط خدا مى دونه که مربى براى کدوم مسابقه ى جهانى داره منو آماده مى کنه