علت تانجام گرفتید دندان درد در شب برای چیست

تانجام گرفتید دندان درد

می دانید که درد دندان عموما در شب ها، هنگام خواب تانجام گرفتید می شود؟ به نظر شما چه دلیلی می تواند برای این نوع درد وجود داشته باانجام گرفت؟

 

شب ها با توجه به حالت درازکشی که هستیم فشار کل ناحیه سر افزایش پیدا می کند. به علت اثر جاذبه زمین و فشار خون، بطور طبیعی وقتی در حالت ایستاده هستیم مقداری فشار در عروق ناحیه سر و گردن وجود دارد، و وقتی که دراز می کشیم این فشار داخلی رگها مقداری افزایش پیدا می کند. همین امر باعث می شود که عروقی هم که در ناحیه اتاق پالپ وجود دارد (اتاق مخصوص عروق و اعصاب داخل دندان ها)، فشار داخلی شان افزایش پیدا کند. این اتاق پالپ، فضایی کوچک و تکمیلا محدود به بافت دشوار دندان اطراف خود دارد و علاوه بر عروق خون رسان موجود در این اتاقک کوچک، اعصاب دندان هم وجود دارند. و متعاقبا با افزایش فشار عروق، فشار افزایشی روی اعصاب مجاور بوجود می آید و در دندان در این حالت احساس درد بوجود می آید.

پس بر اساس همین مکانیسم اســـــت که بیماری که دچار درد شبانه دندان انجام گرفته اســـــت، بجای خواب بلند می شود و قدم می خانومد. دلیل که چون سرپا هست باعث کاهش فشار در عروق داخلی دندان انجام گرفته و به محض خوابیدن درد تانجام گرفتید می شود به صورت حتم باید بدانید که نهایتا برای درمان حتما باید به دندانپزشک مراجعه و نسبت به درمان (به احتمال قوی درمان عصب کشی) اقدام فرمایید.

بعلاوه جالب اســـــت بدانید در بعضی مواقع (و نه متداوم) بیمارانی که با درد دندان دست و پنجه نرم انجام میدهند، ممکن اســـــت به این نتیجه برسند که اســـــتفاده و نوشیدن آب خنک موجب تسکین درد دندان در آنها می شود. دلیل این پدیده هم دقیقا اثر انقباضی “آب با حرارت پایین” روی عروق ملتهب و پرفشار داخل دندان و متعاقبا خذف فشار این عروق از روی اعصاب مجاور و اپایان نحریک اســـــت.