صحبت‌های منطقهدار گذشته پایتخت درباره طلب ۱۸ هزار میلیاردی منطقهداری از دولت واقعیت ندارد • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷


منطقهدار پایتخت تاکید انجام: صحبت‌های منطقهدار گذشته درباره طلب ۱۸ هزار میلیاردی منطقهداری پایتخت از دولت واقعیت ندارد. هرتعداد تاکنون در این زمینه اظهارات متفاوتی عنوان انجام گرفته اســـــت. در هر حال این میزان بدهی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.

به نقل فارویت نیوز از ایلنا، منطقهدار پایتخت در نخستین نشست با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: منطقهداری پایتخت ۶۸ هزار و ۴۰۰ کارمند حتمی و قراردادی دارد که با احتساب تعداد کارگران و نیروهایی که با پیمانکاران کار می‌کنند، تعداد کارکنان منطقهداری به زیاد از ۱۲۰ هزارنفر می‌رسد.

او ادامه داد: لازم اســـــت عوارض خودروهای لوکس افزایش یابد تا زیاد از این شاهد تحمیل یک خانومدگی لوکس به منطقه نباشیم. باید به قدری هزینه اســـــتفاده از خودروی شخصی افزایش یابد که منطقهوندان اســـــتفاده از آن را به صرفه ندانند و به اســـــتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی سوق یابند.

نجفی افزود: میزان عوارض نوسازی در هر ناحیه باید متفاوت باانجام گرفت. نباید میزان عوارض یک خانه در جنوب پایتخت با خانه‌ای در شمال پایتخت یکی باانجام گرفت. زیرا امروز شاهد هستیم قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در برخی نقاط پایتخت ۷٫۵ برابر مناطق دیگر اســـــت. از همین رو معتقدم باید میزان عوارض تغییر کند.

او گفت: پایتخت امروز دارای مشکلات حادی اســـــت به طوری که این مشکلات سبب انجام گرفته‌اند پایتخت دچار یک بی‌قوارگی بشود. درواقع واضح و مشخص اســـــت که اقدامات با حساب، پلن و انضباط پیش نرفته‌اند. هر تعداد که پایتخت دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی اســـــت. در همین راســـــتا نیز تلاش انجامیم در یک ماه گذشته اقداماتی برای خروج از این مشکلات در دستور کار قرار بگیرد.

منطقهدار پایتخت تاکید انجام: صحبت‌های منطقهدار گذشته درباره طلب ۱۸ هزار میلیاردی منطقهداری پایتخت از دولت واقعیت ندارد. هرتعداد که تاکنون در این زمینه اظهارات متفاوتی عنوان انجام گرفته اســـــت. در هر حال این میزان بدهی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.۱۱۰