شرایط برای اظهارنظر مدنی آقام مهیا شود • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

شرایط برای اظهارنظر مدنی آقام مهیا شود

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶


«در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعارهای نخستیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باانجام گرفت که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی اســـــت که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راه‌پیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباانجام گرفت مجاز اعلام انجامه اســـــت.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به حتمیت شناختن اعتراض مدنی آقام از سوی مسئولین در عین حال خواســـــتار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب انجام گرفت.

به نقل ایسنا، در یادداشت علی مطهری با عنوان فرهنگ اعتراض که در اختیار ایسنا قرار داد، آمده اســـــت:

«در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعارهای نخستیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باانجام گرفت که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی اســـــت که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راه‌پیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباانجام گرفت مجاز اعلام انجامه اســـــت.

در کشورهایی که تمرین دموکراسی افزایشی دارند، در یک روز و تایم مشخص هزاران نفر در راه معینی با حفاظت پلیس، راه‌پیمایی انجامه و اعتراض خود را در موضوع معینی اعلام می‌نمایند و سپس سرکار خود می‌روند و این یک امر عادی اســـــت.

وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به حتمیت بشناسد و در صدور مجوز دشوار‌گیری نکند و آقام نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.

در تعداد روز اخیر اعتراضاتی عمدتاً اقتصادی در برخی از منطقههای کشور انجام انجام گرفت. این که آقام احساس آزادی می‌کنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راه‌پیمایی بیان می‌نمایند یک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی اســـــت اما این که این اظهارنظرهای جمعی توأم با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه می‌شود یک نقطه منفی و تاریک اســـــت.

مسئولان ما باید برای بخش نخست این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام آقام شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به انجام گرفتت برخورد نمایند.»