شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری کتاب انجام گرفت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷


کتاب «شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری» تالیف دکتر محمد ذاکری و دکتر اسماعیل اسدی اعضای هیات علمی دانشگاه و با مقدمه دکتر ابوالحسن فقیهی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی وارد بازار نشر انجام گرفت.

به نقل گفت وگو نیوز، دکترفقیهی اســـــتاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در مقدمه خود بر این کتاب پس از اشاره تاریخی به اهمیت شایستگی و شایسته سالاری در نظام های اداری ایران و دیگر کشورهای دیگر بیان می کند« در عصر پیشرفت‌های پرشتاب فنّاوری، بدون تردید بالندگی سازمان‌های اداری ما زیاد از هر زمان دیگر به نظامی شایسته‌سالار و نیروی انسانی دانشی و وظیفه مدار نیازمند اســـــت. از این‌رو: هر گفتمانی دربارۀ شایستگی و جانشین‌پروری، بی‌گمان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.»

مولفین نیز با اشاره به نقش نخبگان و نظام اداری در پیشبرد پلن های توسعه کشورها دنبال از نگارش کتاب را پاسخ به این دو پرسش کلیدی می دانند که « کارگزاران نظام اداری که پیش‌برندگان چرخ‌های توسعه هستند باید دارای چه مشخصات و ویژگی‌های ممیزه‌ای باشند و چه شایستگی‌هایی آنها را مهیا و معقول خدمت در دستگاه اداری می‌کند و دیگر آنکه شناسایی و پرورش این شایستگی‌ها و افراد مستعدی که بالقوه و بالفعل از این شایستگی‌ها برخوردار هستند در چه فرآیندی قابل انجام اســـــت.» و انگیزه خود را از تالیف این کتاب پاسخ به این دو پرسش کلیدی و تأملی بر دو مفهوم جانشین‌پروری و شایستگی و نیاز به تدوین کتابی که هم مبانی نظری این دو مقوله را در برداشته و هم مبتنی بر تحقیقات و تجربیات مرتبط در فضای مدیریت دولتی کشورهای مختلف و ایران باانجام گرفت دانسته اند.

بخش نخست کتاب در دو فصل با ارائۀ مبانی نظری و مدل‌ها و آرزونجامهای مختلف در باب دو مفهوم شایستگی و جانشین پروری به‌ویژه برای پژوهشگران حوزۀ مدیریت منابع انسانی هشدارات سودمندی را در بردارد. در بخش دوم به بررسی تطبیقی جانشین‌پروری و مدل‌های شایستگی در نظام‌های اداری پرداخته‌ انجام گرفته اســـــت و تجارب کشورهای مختلف و ایران را عرضه نموده اســـــت و در بخش پایانی به چالش‌ها و چشم‌اندازهای شایستگی و جانشین‌پروری و ارائۀ راهکارهایی برای اجرای مؤثرتر آنها پرداخته‌انجام گرفته اســـــت.

از دید مولفین این کتاب می تواند برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه مدیریت منابع انسانی و کارشناسان و مدیران این حوزه در سازمان های اداری مورد اســـــتفاده قرار گیرد.

انتهای پیام