روابط ما با آژانس را مقررات تعیین می کند نه آمریکا • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

روابط ما با آژانس را مقررات تعیین می کند نه آمریکا

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

به نقل فارویت نیوز از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شب گذشته – سه شنبه – درنخستین گفت وگوی خانومده تلویزیونی بعد از تشکیل دولت دوازدهم، به تلاش های دولت در حوزه سیاســـــت خارجی اشاره انجام و گفت: آقام ما سال ها با مذاکرات هسته ای مواجه بودند و هر تعداد ماه درافکار عمومی این موضوع مطرح بود که مذاکرات چه می شود.

وی ادامه داد: گروه هایی می رفتند مذاکره می انجامند، دو مرتبه قطعنامه جدید علیه ملت ما در شورای امنیت سازمان ملل تصویب می انجام گرفت اما امروز دیگر نگرانی در آن زمینه ها کاهش انجام گرفته اســـــت.

مدیر جمهوری افزود: در آغاز دولت و در بحث هسته ای، پلن بر این بود که هر تعداد ماه یک بار تولید نفت ما کاهش یابد و تحریم ها انجام گرفتت پیدا کند، امروز تحریم ها شکست خورده اســـــت. از نظر من بازگشت به تحریم گذشته علیه ایران امکان ناپذیر اســـــت.

روحانی ادامه داد: آمریکایی ها ممکن اســـــت تصوراتی داشته باشند اما به هیچ عنوان تحریم به صورت قبلی نسبت به جمهوری اسلامی ایران برنخواهد گشت. شرایط بین المللی نسبت به ایران تکمیلا تغییر انجامه و نگاه جهانیان نسبت به ایران تکمیلا عوض انجام گرفته اســـــت و ما زیادی از مشکلات بزرگ را پشت سر گذاشتیم.

مدیر جمهوری افزود: به هر حال در مسائل اقتصادی و مسائل سیاســـــت داخلی و خارجی، امروز آقام احساس آرامش افزایشی انجام میدهند و در کل جامعه احساس امنیت بالاتری وجود دارد؛ امنیت نه فقط به آن مفهوم نظامی یا هجوم خارجی نسبت به کشور که به معنای عام کلمه، یعنی در زمینه اقتصادی، مسایل اجتماعی و فرهنگی آقام احساس آرامش و امنیت افزایشی انجام میدهند و شرایط تکمیلا متفاوت اســـــت.

**تصویب ۱۳ میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی پس از برجام

مدیر دولت دوازدهم اظهارانجام: باید سرمایه گذاران خارجی را دعوت کنیم و بعد از برجام این اقدام آغاز انجام گرفته اســـــت و حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب انجام گرفته اســـــت.

روحانی گفت: یکی از وعده های ما به آقام مساله اشتغال اســـــت که در نخستویت نخست قرار دادیم که از حیاتیترین موضوعات آقام به شمار می رود .

وی تصریح انجام: به صورت حتم مساله اشتغال هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی و سیاسی از نخستویت های حیاتی دولت اســـــت .

** ما هیچ وقت آغازگر نقص برجام نخواهیم بود

روحانی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که دولت جدید آمریکا ترامپ رقم می خانومد و تهدیدهای زیادی که علیه برجام و ایران مطرح انجامه اســـــت در ابتدا تهدید به پاره انجامن برجام را مطرح انجام و سپس مسائلی دیگر را بیان انجام، ارزیابی شما از رفتار دولت آمریکا چیست؟ گفت: ما هیچ وقت آغاز گر نقض برجام نخواهیم بود و در برابر تخلفات دیگران نیز دست روی دست نخواهیم گذاشت.

مدیر جمهوری پاسخ داد: خود آمریکایی ها و سیاســـــتمداران آمریکایی هم نمی توانند این سوال را پاسخ دهند، هم حزبی های ترامپ هم نمی توانند پاسخ دهند.

روحانی افزود: تزلزلی که از نظر سیاسی در داخل آمریکا وجود دارد، هیچ چارچوبی برای رفتار سیاســـــت داخلی و خارجی و اقتصادی و حتی با هم پیمانانشان وجود ندارد، این می تواند از یک جهت به نفع ما باانجام گرفت و آن جهت این اســـــت که آمریکا برای اجماع سازی علیه ایران در دشوار ترین و دشوارترین شرایط تاریخی اســـــت.

وی گفت: در دهه های گذشته هر بار آمریکا می خواســـــت اجماعی علیه ایران درست کند با کمک اتحادیه اروپا و یارانش توانسته کاری علیه ایران انجام دهد ولی امروز برای آمریکا امکان پذیر نیست.

وی تاکید انجام: امروز بدترین شرایط را آمریکا و بهترین شرایط را ایران دارد، حتی در مورد برجام اتحادیه اروپا بعنوان متحدین آمریکا مواضعشان چگونه اســـــت؟ ۲۸ کشوری که اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند می گویند پایبند برجام هستیم.

مدیر دولت دوازدهم یادآور انجام گرفت: مدیر جمهوری فرانسه دیروز اعلام انجام که هیچ راهی جز توافق هسته ای و برجام وجود ندارد، بنا بر این در شرایطی هستیم که می توانیم اطمینان داشته باشیم که راه و راه را ادامه می دهیم، به صورت حتم اگر تخلفی طرف مقابل ما انجام دهد از جمله آمریکا ما به آن پاسخ می دهیم اما در عین حال دشوارترین شرایط برای آمریکایی هاســـــت و بهترین شرایط سیاسی برای ماســـــت، این یک شعار نیست.

روحانی تصریح انجام: در شرایطی که آمریکا تهدید می کند، بانک های خارجی به ما اعتبار میلیارد دلاری می دهند، در شرایطی که آمریکا تهدید می کند یک شرکت اروپایی قرارداد پنج میلیاردی در نفت و گاز با ما می بندد.

وی ادامه داد: معنایش این اســـــت که که امروز تهدیدها پاسخ نمی دهد،آمریکا مشکلات فراوانی در درون خودش دارد، مشکلاتی فراوان در شرق و غرب آسیا و اتحادیه اروپا دارد، ما تکمیلا به راهی که انتخاب انجامیم مطمئن هستیم.

** جذب سرمایه و فناوری خارجی نخستویت وزارت خارجه

مدیر جمهوری یادآور انجام گرفت: به نظرم در توافق برجام بهترین مسائل را پیش بینی انجامیم و موضوعی که در ابتدا اشاره انجامید به وزیر امور خارجه گفتم، در آن دور حیاتی ترین وظیفه در وزارت خارجه ساماندهی مساله هسته ای و توافق اســـــت و در این دور گفتم حیاتی ترین مساله، مسائل اقتصادی و جذب سرمایه و فناوری خارجی برای کشور و مسائل ناحیه اســـــت، ما هیچ وقت آغاز گر نقض برجام نخواهیم بود و در برابر تخلفات دیگران دست روی دست نخواهیم گذاشت.

** روابط ما با آژانس را مقررات تعیین می کند نه آمریکا و فشارها

مجری پلن در ادامه پرسید آمریکایی ها اخیر نماینده ای را برای دیدار با دبیر کل آژانس فرستاده اند و خواســـــتار بازدید از تاسیسات نظامی ایران انجام گرفته اند؟ نظر شما در این راســـــتا چیست؟

مدیر جمهوری پاسخ داد: تعهد ما در برابر دنیا تکمیل روشن اســـــت، تعهد ما ان پی تی، پادمان و پروتکل الحاقی اســـــت که داوطلبانه پذیرفتیم و همچنین تعهد ما برجام اســـــت ما تعهد دیگری نداریم.

روحانی افزود: روابط ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی را مقررات تعیین می کند، نه آمریکا و نه فشار آمریکا، بعید می دانم که آژانس زیر بار زور آمریکا برود. بر فرض هم که برود ما زیر بار زور نخواهیم رفت، در چهارچوب مقررات با آژانس رفتار می کنیم.

وی یادآور انجام گرفت: رفتار ما با آژانس همواره رفتار نیکوی اســـــت، نه از امروز بلکه از آغاز بحث هسته ای که از سال ۸۱ این رفتار نیکو بود. هر گاه که آژانس گزارشی در مورد ایران داده، اعلام انجامه اســـــت که ایران روابط نیکوی با آژانس داشته و همکاری انجامه و از روز اجرای برجام، پایان گزارشات آژانس بر همکاری نیکو و درست در چارچوب تعهد ایران تاکید دارد.

** اگر مشکلی بین ایران و عربستان وجود دارد راه حل آن گفت وگو اســـــت

مدیر جمهوری درباره روابط ایران با کشورها و همسایگان نیز گفت: روابط خاصی نسبت به ارتباط با کشورها بویژه همسایگان وجود دارد، روابط خصمانه هم به ضرر ما و هم به ضرر آنهاســـــت و ما همواره به دنبال روابط برد – برد هستیم، روابط خصمانه باخت- باخت می شود.

روحانی افزود: ما با همه همسایگان بجز دو یا سه کشور روابط زیاد نیکوی داریم و روابط امارات و بحرین هم به عربستان سعودی باز می گردد، آنچه از عربستان سعودی می خواهیم حل مشکلات از طریق گفت وگو اســـــت.

وی اضافه انجام: به صورت حتم ما به رغم این که خیلی اعتماد به ریاض نداشتیم اما حجاج را با تعهدی که عربستان نسبت به امنیت آنها داد، اعزام انجامیم.

مدیر دولت دوازدهم همچنین گفت: امیدوارم همه حجاج سالم به کشور بازگردند. به نظر من سفر حجاج ایرانی علامت نیکوی اســـــت برای این که ببینیم با عربستان چگونه می توان مسایل را حل انجام.

روحانی گفت: اگر حجاج ما راضی بازگردند و رفتار عربستان در چهارچوب موازین دینی وبین المللی باانجام گرفت فکر می کنم فضای معقول تری ایجاد می شود و اگر مشکلی بین ما وجود دارد بتوانیم حل کنیم.

وی تصریح انجام: به صورت حتم مشکل ما با عربستان، مشکل ایران – عربستان نیست، مشکل مداخلات این کشور در یمن و مداخلات عربستان وکمک به گروه های تروریستی اســـــت. امیدواریم آنها تا به حال به این درک رسیده باشند که این راه پاسخ نمی دهد.

مدیر جمهوری خاطرنشان انجام: یمن را باید به آقام این کشور واگذار کنند و از این کشور دست بردارند، تروریست ها به ضرر همه هستند و آنها نباید از تروریست ها حمایت کنند و اگر این دو مسئله حل شود، فکر می کنم ما با عربستان مشکل تعدادانی وجود ندارد .۱۱۰