رامبد جوان در کنار خانواده همسرش

رامبد جوان و همسرش

رامبد جوان در مراسم اربعین در کنار خانواده همسرش حاضر انجام گرفت.نگار جواهریان همسر رامبد جوان, مدتی اســـــت که پدرش را از دست داده اســـــت.