خانومان این ویژگی را داشته باشند آقاان را جذب میکنند • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

خانومان این ویژگی را داشته باشند آقاان را جذب میکنند

خانومان این ویژگی را داشته باشند آقاان را جذب میکنند

وقتی صحبت از این می‌شود که آقاها چگونه هستند، نمی‌توان یک نظر کلی برای همه صادر انجام، اما یک سری ویژگی‌های عمومی و مشترک وجود دارد که تقریبا در مورد همه‌ی آقاها صدق می‌کند و می‌توان گفت که افزایش از هر چیز دیگری آنها را تحت تاثیر قرار داده و جذب‌شان می‌کند.

آقاها دوست دارند با خانومی ازدواج کنند که اخلاق و رفتار کاری نیکوی دارد. به صورت حتم به این معنی نیست که باید سه شغله باشید و ۲۲ تایم شبانه روز کار کنید تا توجه جناب آقا را جلب کنید، اگر در کارتان موفق باشید و مدت زمان طولانی در یک شغل مانده باشید نشان می‌دهد در کارتان جدی و دشوارکوش هستید و می‌توان در صورت لزوم روی کمک شما حساب انجام.

۱. اهمیت دادن به ظاهر خود

نخستین چیزی که یک آقا در شما می‌بیند ظاهرتان اســـــت و به این معنی هم نیست که سطحی نگر و ظاهر بین اســـــت، بلکه منظور ما این اســـــت که حتی پیش از اینکه فرصت دهان گشودن و حرف زدن با او را پیدا کنید، تاثیر خود را در همان نگاه نخست گذاشته‌اید! اگر نیکو به نظر برسید و به ظاهر خود اهمیت بدهید، او متوجه خواهد انجام گرفت.

اگر ویژگی‌هایی در ظاهر خود دارید که دوست‌شان ندارید، ترفندهای آرایشی وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کاهش جلوه دادن این ویژگی‌ها اســـــتفاده کنید. اگر بلد نیستید چطور آرایش کنید که بهترین ویژگی‌های ظاهرتان را مشخص‌تر کنید، می‌توانید از توصیه‌های کارشناسان اســـــتفاده کنید.

۲. رابطه‌ی نیکو با بچه‌ها

خانوم ها این ویژگی را داشته باشند آقاان را جذب میکنند

وقتی که یک آقا به دنبال شریک معقول برای خانومدگی اســـــت، خانومی که رابطه‌ی نیکوی با بچه‌ها دارد نظرش را جلب خواهد انجام، چون می‌داند خانومی که از بودن با بچه‌ها لذت می‌برد می‌تواند خانواده‌ی نیکوی تشکیل دهد.

۳. اخلاق کاری نیکو و معقول

آقاها دوست دارند با خانومی ازدواج کنند که اخلاق و رفتار کاری نیکوی دارد. به صورت حتم به این معنی نیست که باید سه شغله باشید و ۲۲ تایم شبانه روز کار کنید تا توجه جناب آقا را جلب کنید، اگر در کارتان موفق باشید و مدت زمان طولانی در یک شغل مانده باشید نشان می‌دهد در کارتان جدی و دشوارکوش هستید و می‌توان در صورت لزوم روی کمک شما حساب انجام.

خانوم ها این ویژگی را داشته باشند آقاان را جذب میکنند

۴. مستقل بودن

آقاها خانومانی را می‌پسندند که روی پاهای خود می‌ایستند. یک آقا دوست دارد شما را خانومی قوی ببیند، کسی که نیاز ندارد کس دیگری از او حمایت کند یا مراقبش باانجام گرفت. به صورت حتم وقتی موضوع مستقل بودن مطرح می‌شود، نکته‌ی ظریفی هم وجود دارد: هر تعداد آقاها از خانومهای مستقل خوش‌شان می‌آید، اما این را هم دوست دارند که گاهی کسی به آنها نیاز داشته باانجام گرفت. ضمنا شما هم زمان‌هایی نیاز به شانه‌هایی دارید که سربر آنها بگذارید.

شما به عنوان یک خانوم، نباید در رابطه‌ای قرار بگیرید که صرفا به این دلیل که اســـــتقلال را دوست دارید، کسی مراقب‌تان نباانجام گرفت و به نیازهای‌تان اهمیت ندهد. شما می‌توانید یک خانوم مستقل و خود ساخته باشید و با هم هر وقت لازم انجام گرفت درخواســـــت کمک نیز بکنید.

خانوم ها این ویژگی را داشته باشند آقاان را جذب میکنند

۵. معقول و منطقی بودن

آقاها دوست دارند خانومی را برای خانومدگی مشترک انتخاب کنند که معقول و منطقی باانجام گرفت. افزایش آقاها دوست ندارند با خانومی رابطه داشته باشند که با هر مشکل کوچکی آشفته می‌شود. اگر رفتاری معقول نداشته باشید، ممکن اســـــت زمان‌هایی که در میان جمعی هستید، کارهایی بکنید که باعث خجالت‌تان بشود و به درد سر بیفتید. همچنین اگر نتوانید خشم‌تان را کنترل کنید، هر جناب آقا را از خود دور خواهید انجام.

به صورت حتم لازم نیست شخصیت خود را به طور کلی تغییر دهید. معقول و منطقی بودن، یک دنبال شخصی اســـــت که باید برای آن تمرین کنید. معقول بودن نه فقط به نفع روابط شماســـــت، بلکه در پایان جنبه‌های خانومدگی روزمره کمک‌تان می‌کند.

خانومان زیادی هستند که این نکات را نمی‌دانند اما شما دیگر می‌دانید با چه رفتارهایی می‌توانید توجه یک آقا نیکو و براخانومده را به خود جلب کنید!