حل اشتغال در سایه تعامل با جهان • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

حل اشتغال در سایه تعامل با جهان

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

فارویت :معضل بیکاری به عنوان مخرب ترین معضل اجتماعی اســـــت. دلیل که دارای ابعاد متعددی اســـــت و فقط بعد اقتصادی جامعه را در بر نمیگیرد و در پایان خانومدگی فرد نقش پر رنگی دارد. یکی از پیامدهای آن آثار روحی و روانی ای اســـــت که بر اشخاص می گذارد. به عبارت دیگر افرادی که احساس مفید و حیاتی بودن نانجام میدهند و به انجام گرفتت دچار سرخوردگی می شوند که این حس آزار دهنده نخست در خانومدگی فردی و بعد در نوع تعاملش با خانواده مشکلات فراوانی ایجاد می کند.

در مقابل به کسانی بیندیشیم که کار انجام میدهند و روحیه بالایی دارند و به نوعی خود را حیاتی و مفید برای جامعه و خانواده می دانند. اثر دیگری که می توان برای بیکاری در نظر گرفت، تاثیراتی اســـــت که لحاظ معیشتی بر فرد و خانواده می گذارد.در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی امروز متاسفانه زیادی از افراد به خاطر اینکه در تنگناهای انجام گرفتید اقتصادی قرار می گیرند، از راه نادرست و خلاف قانون اقدام به کسب درآمد انجام میدهند که همین امر ناهنجاری های فردی و اجتماعی را افزایش می دهد که به دنبال آن امنیت در داخل کشور نیز به خطر می افتد دلیل که معضل بیکاری با افزایش جرم و بزه نیز ارتباط دارد.

حل معضل بیکاری فقط مختص وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیست. بیکاری به وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ارتباط پیدا می کند. برای رفع آن نیز باید یک سری سیاســـــت های درست و صحیح برای آن در نظر گرفته شود و در نهایت با تعاملات ساخانومده همه ی بخش های کشور به سوی حل آن قدم بر داریم.در کشور برای ایجاد اشتغال نیازبه ارتباط صحیح با جهان اطراف داریم.نیاز به سرمایه گذاری  کشورها در ایران داریم.

ایران ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و تولید دارد و بهتر اســـــت با تدبیر افزایش راه را برای بکار گیری این ظرفیت فراهم کنیم که لازمه اش ارتباط منطقی و اصولی با جهان اســـــت.باید برای رسیدن به این امر، در گام نخست امنیت سرمایه گذاری را برقرار انجام تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر افزایشی اقدام به سرمایه گذاری در کشور نمایند. برای این کار لازم اســـــت ابتدا به یک مانیفست داخلی برسیم که در آن مشخص شود که تعاملات با سایر کشورها را چگونه مدیریت کنیم. اکنون زمانی اســـــت که باید با جهان ارتباط داشته باشیم تا در کنار آن از پیامدها و آثارش نیز بهره ببریم.۱۱۰