تصویر های پریچهر مشرفی از پرتقال خونی

تصویر های جدید پریچهر مشرفی

پریچهر مشرفی گیمگر کشورمان تصویر هایی که خودش گرفته بود را منتشر انجام.این گیمگر ۳۰ ساله, عنوان تصویر هایش را پرتقال خونی گذاشته اســـــت!

پریچهر مشرفی نوشت:

*****

عنوان تصویر: پرتقالِ خونی

 

 

یکی از گیمگران خانوم که منطقهت تعدادانی ندارد و تنها سریالی که آقام از او در ذهن دارند سریال عاشقانه میباانجام گرفت که در آن نقش منشی شرکت رضا (علی یاری) را برعهده داشت در این سریال نقش یک کاراکتر منشی را گیم میانجام که متداوم در حال صحبت انجامن با تلفن بود و به خاطر آرایش زیاد متداوم رضا مدیر شرکت به او تذکر میداد