تصویر ابوالفضل پورعرب و پسرش پوریا

 ابوالفضل پورعرب و پسرش

ابوالفضل پورعرب گیمگر کشورمان می باانجام گرفت.وی در سال ۱۳۴۰ بدنیا آمده و ۵۶ سال سن دارد.

ابوالفضل پورعرب تاکنون ۳ بار ازدواج انجامه اســـــت که حاصل این ازدواج ها ۲ فرخانومد دختر و یک فرخانومد پسر به نام پوریا می باانجام گرفت.

 

ابوالفضل پورعرب و پسرش پوریا

ابوالفضل پورعرب و پسرش پوریا