تتوی جدید محسن مسلمان

مخفی انجامن تتوی محسن مسلمان

محسن مسلمان در دیدار مقابل فولاد عملانجام تعدادان درخشانی نداشت و در پایان گیم مشخص انجام گرفت پایان فکر و ذکرش، مصاحبه هایی بوده که یکی از مدیران باشگاه علیه او انجام داده اســـــت.

این هافبک طراح اما در همان گیم، سعی انجام با بانداژ سفیدرنگ و تیپ های پزشکی با رنگ قرمز، تتوی جدیدی که روی دست چپ خود حک انجامه را بپوشاند.

 

 

تتوی جدید محسن مسلمان

 

این در حالی اســـــت که به تازگی و با توجه به شرایط سیاسی و رفت و آمدهای یک خواننده زیرزمینی که بدنش با وجود تتوهایی که دارد، شبیه به دفتر نقاشی اســـــت به محافل سیاسی، قبح تتو داشتن برای افراد مختلف شکسته اما مسلمان همچنان می کوانجام گرفت تا تتوهایش را پنهان کند و یا فقط تتوی شماره ۲۴ خود که به خاطر رفاقت با هادی نوروزی زده را در معرض نمایش بگذارد.