برجام حفظ خواهد انجام گرفت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

برجام حفظ خواهد انجام گرفت

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

فارویت: در حالی که همچنان صحبت های مختلفی درباره سرنوشت برجام مطرح می شود و در این میان برخی از صاحب نظران رد برجام از سوی کاخ سفید در اردیبهشت پیش رو را یکی از گزینه های محتمل برشآقاه اند ولی طبق سنوات سابق چنین تصور می شود که دونالد ترامپ علی رغم میل باطنی و همین طور شعارها و وعده های انتخاباتی در نهایت آن را تمدید خواهد انجام. دلیلکه، نخستا برجام یک توافق تعداد جانبه بین‌المللی اســـــت که به هر حال کشورهایی که طرف این قرارداد هستند یعنی کشورهای اروپایی، چین و روسیه به اضافه ایران، نسبت به حفظ این توافق حساس و اجرای آن مصر هستند. بنابراین ترامپ نمی‌توانست یک توافق تعداد جانبه بین‌المللی را نقض کند.

نکته دوم این اســـــت که ترامپ در حاشیه برجام، دست به اقداماتی نظیر لغو توافق «ترانس-پاسیفیک»، خروج از پیمان پاریس، اعمال قوانین مربوط به منع ورود اتباع برخی کشورها به امریکا و کارهایی از این قبیل دست زد که فضایی سیاسی علیه مدیر جمهور امریکا هم در داخل این کشور و هم عرصه بین‌المللی بوجود آورده بود که باعث انجام گرفت تا انجام اقدامی مشابه را برای واشنگتن دشوار می‌انجام. بنابراین می‌توان گفت حفظ برجام را با توجه به حواشی بین‌المللی ترامپ باید مورد نظر قرار داد.

نکته سوم عبارت اســـــت از اینکه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، هم برجام تایید انجام گرفته و هم حیاتی‌ترین نکته آن این اســـــت که قطعنامه‌های قبلی این شورا علیه ایران را نقض انجامه اســـــت. در عین حال این قطعنامه به عنوان یک منبع حقوق بین‌الملل مطرح اســـــت. به عبارت دیگر امروز قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان منابع حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. معنی این حرف این اســـــت که اگر فرد یا کشوری منابع حقوق بین‌الملل را نقض انجام در واقع تهدید و یا تجاوز و یا نقض صلح انجامه و مغایر منشور سازمان ملل عمل نموده اســـــت. می‌توان گفت این واقعیت هم یک عامل بازدارنده برای ترامپ محسوب می‌شود.

عامل چهارم این اســـــت که در بین جمهوری‌خواهان امریکا درباره برجام اختلاف نظر وجود دارد. ترامپ تلاش می‌انجام تا توپ را درباره بعضی از مشکلات برجام به زمین کنگره بیندازد و آنها را در این اقدام سهیم کند. هرتعداد حزب جمهوری‌خواه حاضر به همراهی با ترامپ در این زمینه نبود؛ هرتعداد می‌توانستند تا حدودی با مدیر جمهور همراهی کنند اما به دلیل حساسیت‌های برجام- به اعتبار نکات مذکور- با وی همراهی نانجامند.

در نهایت به عنوان آخرین عامل باید به این موضوع اشاره انجام که به نظر می‌رسد خود مدیر جمهور هم به اهمیت برجام واقف اســـــت. بنابراین از آنجا که او، فردی تجاری مسلک اســـــت سعی می‌کند که درباره برجام چانه‌خانومی کند. نتیجه چانه‌خانومی او هم عبارت اســـــت: نخست اینکه برجام را به عنوان یک پدیده نادیده نگرفته اســـــت؛ هرتعداد در عمل کاری انجام داده که از اهمیت و آثار برجام کاســـــته انجام گرفته اســـــت. دوم با حواشی که درباره این توافق بوجود می‌آورد، نوعی نگرانی و دغدغه درباره آن بوجود می‌آورد. بنابراین ملاحظه می‌شود ضمن اینکه ترامپ، برجام را نادیده نگرفته اما مانع اجرایی انجام گرفتن آثار این توافق می‌شود، دارد شروطی را هم در ارتباط با توانمندی‌های دفاعی ایران، در رابطه با بحث حقوق بشر، و نفوذ ناحیه‌ای ایران به این توافق می‌گنجاند.

می‌توان گفت علی رغم اینکه این تصور داخلی وجود داشت که ترامپ، چیزی از سیاســـــت بین‌الملل نمی‌داند اما در ارتباط با برجام دارد اقداماتی را انجام می‌دهد که منافع آن عائد امریکا اســـــت و منافع آن برای ایران را به حداقل می‌رساند، انجام می‌دهد. ۱۱۰