برای دفاع از ناموسم با مامور راهنمایی درگیر انجام گرفتم/ به همسرم توهین انجام • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

جزئیات درگیری نماینده بیجار در فرودگاه مهرآباد


من بلافاصله خود را به خودرو حامل همسرم رساندم و مشاهده انجامم که مامور راهنمایی و رانندگی همسر مرا با دست به مقام مافوق خود نشان می‌دهد و او را تهدید می‌کند و علاوه بر تهدید فحاشی‌هایی را نیز به همسر من داشت و مانع حرکت خودرو انجام گرفته بود و من نیز در دفاع از حرمت ناموس خود با مامور راهور درگیر انجام گرفتم.

 حمدالله کریمی نماینده بیجار جزئیات درگیری صبح امروز فرودگاه مهرآباد بین خود و یکی از ماموران راهور ناجا را تشریح انجام.

حمدالله کریمی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار انجام: صبح امروز قرار بود تایم ۶:۵۰ به همراه وزیر راه، مسکن و منطقهسازی وتعدادی از نمایندگان عضو مجمع نمایندگان اســـــتان انجامستان برای سرکشی به پروژه های عمرانی در دست اجرا در ناحیه و هشدار از مشکلات آقام در حوزه مسکن و راه به اســـــتان انجامستان سفر کنیم و با توجه به ترافیک من ۵ دقیقه دیرتر به فرودگاه رسیدم. به همین دلیل خواســـــتم با خودرو راه حدود ۱۰۰ متری از پارکینگ تا ورودی ترمینال شماره ۲ فرودگاه را طی کنم که مامور حراســـــت فرودگاه مانع این کار انجام گرفت.

وی افزود: بعد از این من کارت شناسایی نمایندگی را ارائه انجامم که باز هم اجازه ورود خودرو من به محدوده راه اختصاصی ترمینال داده نانجام گرفت؛ لذا من از خودرو پیاده انجام گرفتم و به سمت ترمینال حرکت انجامم و قرار بود خودرو شخصی بنده به همراه راننده همسر من را به محل کار برساند اما درحالی که من به همراه معاونان وزیر و تعدادی از نمایندگان در فرودگاه منتظر پرواز بودم همسرم با من تماس گرفت که مامور راهور ناجا مانع حرکت خودرو انجام گرفته اســـــت. این مامور پیش از آنکه من از ماشین پیاده شوم نیز در صحنه حاضر انجام گرفته بود.

کریمی ادامه داد: من بلافاصله خود را به خودرو حامل همسرم رساندم و مشاهده انجامم که مامور راهنمایی و رانندگی همسر مرا با دست به مقام مافوق خود نشان می‌دهد و او را تهدید می‌کند و علاوه بر تهدید فحاشی‌هایی را نیز به همسر من داشت و مانع حرکت خودرو انجام گرفته بود و من نیز در دفاع از حرمت ناموس خود با مامور راهور درگیر انجام گرفتم.

وی تاکید انجام: من هیچگاه نخواســـــتم بی قانونی انجام دهم و به محض اینکه دریافتم امکان ورود با خودرو شخصی به محدوده تاکسی‌های مقابل ورودی ترمینال را ندارم، پیاده حرکت انجامم، اما نمی‌دانم به چه دلیل ماموران راهنمایی و رانندگی مانع همسر من انجام گرفتند و به او در مقابل من توهین انجامند. در حالی که من مشغول انجام وظیفه و در راه سفر به حوزه انتخابیه برای رسیدگی به مشکلات آقام به همراه وزیر و تعدادی از نمایندگان بودم.

نماینده بیجار در پایان تصریح انجام: فیلم این درگیری هم در دوربین‌های حفاظتی و هم در موبایل من وجود دارد و به صورت حتم من تا این لحظه قصد انتشار این فیلم را ندارم؛ دلیلکه معتقدم حرمت نیروی انتظامی باید حفظ شود و باعث سوءاســـــتفاده رسانه‌های بیگانه نگردد و انتظار دارم نیروی انتظامی برای این حادثه عذرخواهی کند و به جای فرافکنی و یک طرفه انعکاس دادن موضوع اصل موضوع را بپذیرد و ضمن اینکه همسر من نیز از مامور راهنمایی و رانندگی شکایت خواهد انجام و من نیز در حال حاضر در بازداشت به سر نمی برم و به همراه وزیر راه در سفر اســـــتانی سنندج هستم و موضوع بازداشت را قویا تکذیب می‌کنم.