برای حفظ انسجام جریان ابداًح‌طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به‌دنبال عبور از هویت ابداًح‌طلبی اســـــت، سکوت می‌کنم/ حل مساله حصر مطالبه جدی جامعه اســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

به نقل فارویت نیوز از ایلنا، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای تشکل دانشجویی انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز با اشاره به جایگاه دانشگاه شیراز در فعالیت‌های سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر ضرورت حفظ دستاوردهای ارزشمند این دانشگاه تاکید انجام و گفت: نقش جوانان و دانشجویان در عبور از بحران‌هایی که جریان ابداًح طلب در ادوار گذشته با آن رو به رو بود نقشی ویژه و ماندگار اســـــت که باید قدردان تلاشهای آنان بود.

وی افزود: در اوایل دهه ۹۰ که جوّ ناامیدی بر جریان ابداًحات حاکم بود، جوانان با حضور به موقع خود در معقولات سیاسی جلوتر از نخبگان ابداًح‌طلب باعث شکسته انجام گرفتن جوّ ناامیدی انجام گرفتند.

رییس شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان تاکید انجام: کار زیاد ارزشمند جوانان در سال‌های اخیر عبور از خواســـــته‌های جریانی به نفع منافع ملی و تلاش برای حاکمیت شعار آرامش، اخلاق و عقلانیت بود.

 

 

ذات ابداًح‌طلبی با تحریم و کنار کشیدن از انتخابات میانه‌ای ندارد


وی با یادآوری عملانجام بخشی از جریان ابداًح‌طلب در انتخابات مجلس نهم که به عدم حضور انتخابات روی آورده بودند، گفت: ذات ابداًح‌طلبی با تحریم و کنار کشیدن از انتخابات میانه‌ای ندارد؛ راهبرد ما در دهه ۹۰ حضور فعال و جدی در انتخابات حیاتی اســـــت و به هیچ وجه با صندوق رأی قهر نخواهیم انجام.

عارف با بیان اینکه جوانان ابداًح‌طلب در راه رسیدن به آرمان‌های خود هزینه‌های بعضاً سنگین متحمل انجام گرفتند، به انصراف خود در انتخابات سال ۹۲ که مورد سؤال یکی از حاضران در جلسه بود، اشاره انجام و گفت: تصمیمی که در انتخابات سال ۹۲ گرفته انجام گرفت؛ بیانگر ظرفیت گفتمان ابداًحات بود و نباید آن را معطوف به فرد خاصی انجام؛ به صورت حتم آن تصمیم در شرایط برد گرفته انجام گرفت که تصمیم منطقی و درستی بود.

 

 

شورا‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان باعث تقویت احزاب انجام گرفت


رییس فراکسیون امید با بیان اینکه وحدت و انسجام جریان ابداًح‌طلب یک اصل حیاتی برای ادامه حضور این جریان در فضای سیاسی ایران اســـــت، خاطرنشان انجام: باید یک صدا از داخل جبهه ابداًحات شنیده شود؛ به همین دلیل در انتخابات مجلس دهم تصمیم گرفته انجام گرفت شورای هماهنگی جبهه ابداًحات، شورای مشورتی جناب آقا خاتمی و شورای مشورتی گروه امید در قالب ساز و کار شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان فعالیت کنند که شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان بر خلاف تصور برخی دوستان نه تنها باعث تضعیف احزاب نانجام گرفت؛ بلکه فرصتی را برای تقویت احزاب فراهم انجام و برخی احزاب ابداًح‌طلب با توسعه و گسترش فعالیت‌های خود رو به رو انجام گرفتند.

 

 

با جعل برخی گفتمان‌ها به دنبال فروپاشی شورای‌عالی هستند


وی بر ضرورت تشکیل احزاب فراگیر در کشور تاکید و گفت: در دور نخست فعالیت شورای عالی سیاســـــت گذاری ابداًح طلبان تلاش زیادی برای توقف فعالیت این شورا از طریق تهدیدهای مختلف شد ولی از آنجا که عملانجام شفاف و روشنی داشتیم به فعالیتمان ادامه دادیم. در مقطع فعلی متاسفانه با جعل برخی گفتمان‌ها به دنبال فروپاشی شورای عالی ابداًح طلبان هستند که به صورت حتم موفق نخواهند انجام گرفت و جریان ابداًحات با ساز و کاری که اندیشیده می‌شود باید انسجام و وحدت خود را حفظ کند.

 

 

برای حفظ انسجام جریان ابداًح‌طلب فعلا سکوت می‌کنم


عارف با هانجام گرفتار به افرادی که با برخی اظهارنظرها به دنبال نادیده گرفتن هویت ابداًح طلبی هستند، تاکید انجام: فعلاً برای حفظ انسجام جریان ابداًح طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از هویت ابداًح طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند سکوت می‌کنم ولی در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه اظهارنظرها نقل کرد خواهم گفت.

وی با اشاره به سفرهای خود در دور دوم انتخابات مجلس دهم به اســـــتانها، تصریح انجام: سفرهای شده صرفاً برای تبلیغ کاندیداها  نبود دلیل که اســـــتقبال شده در آن سفرها نوعی رفراندوم آقامی برای گفتمان ابداًحات بود.

 

 

نظرخواهی از نخبگان برای ادامه فعالیت شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری


مدیر فراکسیون امید تاکید انجام: ترکیب شورای عالی سیاســـــت گذاری ابداًح طلبان و ساز و کار آن وحی منزل نیست به همین دلیل علاوه بر تعیین کارگروه ارزیابی عملانجام و پیشنهاد ابداًح در ساختار و روند فعالیت‌ها از حدود ۶۰ نخبه ابداًح طلب که بعضا از منتقدان شورای عالی بودند در قالب پرسشنامه‌هایی نظرخواهی انجام گرفته اســـــت که تداوم فعالیت این شورا و تغییرات احتمالی در ساز و کار آن با اســـــتفاده از تجمیع این نظرات انجام خواهد انجام گرفت.

 

 

تقدیر از نقش خاتمی و هاشمی رفسنجانی در پیروزی‌های جریان ابداًح‌طلب


وی به نقش کلیدی جناب آقا خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی‌های تعداد سال اخیر جریان ابداًحات اشاره انجام و گفت: منتخبان آقام در مجلس شورای اسلامی و شورای منطقه و روستا باید به وعده‌های خود عمل کنند؛ به‌ویژه ابداًح‌طلبانی که در این دو نهاد آقامی حضور دارند، بدانند که عملانجامشان زیر ذره‌بین اســـــت.

عارف با اشاره به لیست شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان برای انتخابات مجلس دهم، گفت: در انتخابات مجلس دهم آرزونجام اصلی ما همراهی با جریان حامی دولت بود به همین دلیل در آن انتخابات به دنبال ائتلاف با جریان حامی دولت بودیم، علی‌رغم اینکه قابل پیش‌بینی بود که برخی از افراد حاضر در لیست در مجلس راه‌شان را از ما جدا خواهند انجام ولی پیش‌بینی نمی‌انجامیم که برخی از آن‌ها در مجلس رودروی ما قرار بگیرند.

 

 

دلیل به آقام توهین می‌کنید؟!


وی با انتقاد از برخی تعابیری که نسبت به لیست امید شورای منطقه پایتخت شد، گفت: آقام به احترام گفتمان ابداًحات به پایانی ۲۱ نفر لیست امید رأی دادند؛ دلیل با برخی اظهارنظرها به آقام توهین می‌کنید و زمینه بی‌اعتمادی به گفتمان ابداًحات را فراهم می‌کنید؟

رییس فراکسیون امید به عملانجام این فراکسیون اشاره انجام و با بیان اینکه در سال نخست فعالیت فراکسیون امید جهت‌گیری اصلی انسجام‌بخشی بود، گفت: در سال دوم فعالیت فراکسیون امید به دنبال عملیاتی انجامن پلن‌های وعده داده انجام گرفته به آقام هستیم تا در پایان فعالیت مجلس دهم کارنامه قابل قبولی برای ارئه به افکار عمومی داشته باشیم.

عارف با اشاره به بخشی از عملانجام فراکسیون امید، یادآور انجام گرفت: حضور نمایندگان فراکسیون امید در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، هیات نظارت بر مطبوعات و هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستاورد کمی برای جریان ابداًح‌طلب نیست؛ چه بسا در نبود افراد عضو فراکسیون امید در این مجامع مجوز برخی احزاب ابداًح‌طلب، مطبوعات و رسانه‌های مرتبط با این جریان و نیز صلاحیت کاندیداهای ابداًح‌طلب با چالش جدی رو به رو می‌انجام گرفت.

 

 

حل مساله حصر مطالبه جدی جامعه اســـــت


وی با تاکید بر اینکه فراکسیون امید باید از سرمایه اجتماعی به‌دست آمده مراقبت کند، از جوانان خواســـــت در مجامع مختلف و در فضای مجازی مطالبات جدی و منطقی از فراکسیون امید را مطرح کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان در پاسخ به سوالی درخصوص مساله حصر، گفت: اگر جریانات سیاسی به‌دنبال امتیازگیری از حل مساله حصر باشند، باید بگویم در حل این موضوع که مطالبه جدی جامعه اســـــت، موفق نخواهیم انجام گرفت. فعالیت‌های نیکوی برای رفع حصر در فضای غیررسانه‌ای شده اســـــت که امیدوارم با حل این مساله نگرانی‌هایی که برای سلامتی محصوران در میان بزرگان و بدنه جامعه وجود دارد، رفع شود.۱۱۰