افتتاحیه رستوران برادر الناز شاانجاموست با حضور خواهرشان

 افتتاحیه رستوران علی شاانجاموست

روز گذشته الناز شاانجاموست گیمگر کشورمان رویداد از برگزاری افتتاحیه رستوران برادرش داد.این گیمگر ۳۳ ساله در مراسم افتتاحیه رستوران برادرش علی شاانجاموست حاضر انجام گرفت.

در ادامه تصویر هایی از الناز شاانجاموست در کنار برادرش و خواهرش را مشاهده می کنید.

رستوران برادر الناز شاانجاموست

رستوران برادر الناز شاانجاموست

 

رستوران برادر الناز شاانجاموست