اســـــتخدام‌ِ سه روزه در منطقهداری پایتخت+سند • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اســـــتخدام‌ِ سه روزه در منطقهداری پایتخت+سند

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


سازمان باخانومشستگی منطقهداری پایتخت در هفته اخیر اقدام به اســـــتخدام ۵ نیروی جدید در سطح مدیرکل انجامه اســـــت. این افراد که همگی نسبت فامیلی نزدیک با مدیرانِ سطوح بالای کشور دارند، قبل از حضور منطقهدار جدید جذب این سازمان انجام گرفته‌اند.

به نقل فارویت نیوز از ایلنا، براساس سندی که به دست ایلنا رسیده اســـــت، سازمان باخانومشستگی منطقهداری پایتخت در تعداد روز گذشته، نامه‌ای با موضوع عقد قرارداد پرسنل به دبیرخانه منطقهداری ارسال انجامه که در آن اســـــتخدام ۵ مدیر جدید آنهم قبل از حضور منطقهدار جدید را تصویب انجامه اســـــت.

آن‌گونه که از محتوای نامه برمی‌آید، تاریخ درخواســـــت و ثبت نامه، ۱۹ اردیبهشت و تاریخ دریافت آن نیز همان روز بوده اســـــت. جالب‌تر آنکه تاریخ موافقت و شروع به کار مدیران جدید تنها ۳ روز بعد بوده اســـــت. یعنی فرآیند اســـــتخدام مدیران منطقهداری در دوره سرپرستی حسینی مکارم، با رتبه‌های ۱۷ و ۱۸ فقط سه روز طول کشیده اســـــت.

10

این اتفاق درحالی افتاده اســـــت که ابراهیم شیخ (مدیر منابع انسانی منطقهداری پایتخت) در گفت‌گویی کوتاه درباره اســـــتخدام‌های منطقهداری اعلام انجامه بود که منطقهداری پایتخت اســـــتخدامی جدید ندارد اما سازمان باخانومشستگی که به صورت حتم زیرمجموعه منابع انسانی محسوب می‌شود، پیش از حضور منطقهدار جدید با حضور نیروهای جدید به‌عنوان مدیر موافقت انجامه اســـــت.

بر پایه قوانین منطقهداری، نیروهای پرسنلی زمانی زیاد از ۱۵ سال را باید در منطقهداری بگذرانند تا بتوانند به رتبه ۱۷ یا ۱۸ برسند، این درحالی‌ست که قرارداد اســـــتخدامی نیروهای جدید از همان آغاز با رتبه ۱۷ بسته انجام گرفته اســـــت.

منطقهبانو امانی (عضو شورای منطقه پایتخت) هم در واکنش به انتشار این اسامی با تاکید بر اینکه باید صحت و سقم این اسامی تایید شود، هرگونه اســـــتخدام خارج از اصول را منتفی دانسته و گفت: شعار محوری شورای پنجم شفاف‌سازی اســـــت و این به معنای شفافیت در همه امور اســـــت. همه امور مالی، قراردادها و اســـــتخدام‌ها باید شفاف و روشن باانجام گرفت و آقام باید بدانند منطقهداری در چه شرایطی اســـــت. منطقهداری زیاد از نیاز خود نیرو دارد و با انباشت نیرو مواجه اســـــت و میزان نیرو در این سازمان در حد اســـــتاندارد نیست.

امانی ادامه داد: از آغاز کار شورای پنجم، بحث بر سر این بود که میزانِ نیروی انسانی زیاد زیاد اســـــت و وابستگان برخی افراد وارد منطقهداری انجام گرفته‌اند. این موضوع یکی از چالش‌های جدی شورای منطقه و منطقهداری پایتخت اســـــت. قرار نیست تعدیل نیرو در منطقهداری اتفاق بیفتد اما یک عده “یواشکی” با رابطه‌‌گیم، افرادی را اســـــتخدام کنند، آن‌هم  افرادی که هیچ فرایند و سلسله‌مراتبی را طی نانجامه‌اند. این اقدام چه در دولت چه در منطقهداری زیاد ناپسند اســـــت.  شورا و جامعه به هیچ وجه این اتفاقات را نمی‌پسندند، توسط هر کسی هم باانجام گرفت، فرقی نمی‌کند.

عضو کمیسیون حمل و نقل ترافیک با بیان اینکه اگر قرار اســـــت در منطقهداری تعدیلی هم صورت گیرد باید در شرایط مساوی، عادلانه و طبق ضابطه باانجام گرفت، افزود: شورا باید از میزان نیروهای ورودی به منطقهداری گزارشی تهیه کند و این کمیسیون تخصصی باید این موارد را لحاظ کند. مواردی این چنین نهایت سوءاســـــتفاده از مرحله‌ی گذار اســـــت و  معاونت منابع انسانی باید ورود پیدا انجامه و به منطقهداری گزارش دهد.

معاونت منابع انسانی منطقهداری پایتخت نیز در گفتگو با رویدادنگار ایلنا، هرگونه اظهارنظر در این رابطه را منوط به بررسی افزایش دانست.