ابداًح‌طلبان حل معضلات جامعه را در کف خیابان دنبال نمی‌کنند • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷


درست اســـــت ما ابداًح‌طلبان از آقام بیست سال اســـــت که می خواهیم بیایند و به ابداًح طلبان رای بدهند و در فردا هم برای حل معضلات جامعه چنین خواهیم انجام. چون این کار مدنی و مسولانه اســـــت و هم به نفع کشور و هم به نفع خود آقام بوده اســـــت. و ما بخاطر دعوتی که از آقام انجامیم نه پیش آقام شرمنده ایم و نه به آنها بدهکار. به نظر من اگر آقام کشور ما این مشارکت انتخاباتی را نداشتند به مراتب مشکلات جامعه ما از کشور پاکستان و مصر افزایش بود.

حمیدرضا جلائی‌پور در یادداشتی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر تصریح انجام که ابداًح‌طلبان حل معضلات جامعه را در «کف خیابان» دنبال نانجام میدهند.

 متن یادداشت این فعال سیاسی به شرح زیر اســـــت:

مرتب از من سوال انجام میدهند که دلیل شما ابداًح‌طلبان فقط بلدید آقام را به رای دادن دعوت کنید؟  پاسخ من از برداشتم از مواضع ابداًح‌طلبان در پاسخ به سوال مزبور این اســـــت:

درست اســـــت ما ابداًح‌طلبان از آقام بیست سال اســـــت که می خواهیم بیایند و به ابداًح طلبان رای بدهند و در فردا هم برای حل معضلات جامعه چنین خواهیم انجام. چون این کار مدنی و مسولانه اســـــت و هم به نفع کشور و هم به نفع خود آقام بوده اســـــت. و ما بخاطر دعوتی که از آقام انجامیم نه پیش آقام شرمنده ایم و نه به آنها بدهکار. به نظر من اگر آقام کشور ما این مشارکت انتخاباتی را نداشتند به مراتب مشکلات  جامعه ما از کشور پاکستان و مصر افزایش بود.

در ضمن آگاهانه و صادقانه بگویم ابداًح‌طلبان با تجمع کف خیابانی که سرنگونی طلبان (منافقین و سلطنت طلبان) خط بده آن باشند با پایان وجود مخالفند و این را با صدای بلند اعلام انجام میدهند. چون چنین اقداماتی هم به ضرر ایران و هم به ضرر خود آقام معترض اســـــت. حل معضلات ریشه دار اقتصادی ایران تعداد علتی اســـــت و در کف خیابان حل نمی شود بلکه بدتر می شود. حل این معضلات به همکاری حاکمیت با دولت روحانی و حمایت نیروهای جامعه مدنی نیاز دارد و اقلا به دو دهه توسعه پایدار و همه جانبه و درونگرا و جهان نگر نیاز دارد.