آمار قابل تامل رییس مجلس درباره اقتصاد کشور • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

آمار قابل تامل رییس مجلس درباره اقتصاد کشور

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

به نقل فارویت نیوز از ایسنا، علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی “بودجه‌ریزی بر مبنای عملانجام” با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون ابداًح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت.

وی افزود: در قانون پلن جهش ۸ درصدی پیش بینی انجام گرفته که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ ابداًح نظامات اســـــت که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.

بدون ابداًح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت.مدیر قوه مقننه تاکید انجام: وزرا باید در دولت فردا این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل انجام میدهند.

لاریجانی افزود: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند. مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکلات اســـــت. برای رانجام گرفت ۸ درصدی و تغییر در صادرات و منفک انجام گرفتن بودجه از نفت احتیاج به ابداًح نظامات داریم که یکی از همین ابداًح‌ها درباره بودجه ریزی اســـــت.

به نقل ایسنا، مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ریزی عملانجام در قانون پلن ششم آمده اســـــت گفت: علی رغم این تاکید در پلن ششم به ساز و کارها و تغییراتی در کشور نیاز اســـــت که باید با هم صورت گیرد؛ این کار ساده‌ای نیست و باید عزمی برای حرکت آن وجود داشته باانجام گرفت.

وی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف می‌شود،‌ گفت: این در حالی اســـــت که زیادی از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می دهند. نفت یک سرمایه اســـــت و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشور اســـــت.

وزرا باید در دولت فردا این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند.لاریجانی با اشاره به بزرگ بودن دولت، گفت: با توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه انجام گرفته به آقام قابل قیاس با کشورهای دیگر باانجام گرفت. حال اینکه وضع رسیدگی به کارمندان نیز نارس اســـــت.

مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان این که زمان مولفه حیاتیی در نشان دادن میزان توسعه و رانجام گرفت در کشورها اســـــت، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ کشور ناحیه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی انجام گرفتن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری اســـــت.

لاریجانی ادامه داد: همچنین براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاســـــتگذاری در بین ۲۰ کشور ناحیه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور اســـــت. از لحاظ نرخ بیکاری در بین ۲۰ کشور ناحیه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.

به گفته وی، رانجام گرفت واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور ناحیه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب اســـــتعدادها در بین ۲۰ کشور ناحیه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.

در ۲۰ کشور ناحیه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، ما از لحاظ زمان برای سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی انجام گرفتن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری اســـــت.مدیر مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گفت: این آمارها نشان می دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به وضعیت و توسعه نانجامه اســـــت و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده اســـــت.

وی با اشاره به فاصله زیاد بین اجرا و اهداف پلن و بودجه گفت: دلیل اجرایی انجام گرفتن اهداف پلن و بودجه گاهی در درست تنظیم نانجام گرفتن برخی اهداف در زیادی از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف اســـــت. نتیجه پایانی این موارد این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری انجام گرفته یعنی پول نفت می‌گیریم تا هزینه برای بودجه جاری کنیم.

لاریجانی در توضیح راهکار حل این مشکل گفت: برگزاری چنین کنفرانسی یک پله برای حل مشکل اســـــت اما باید بودجه مصرفی درست مصرف انجام گرفته تا در کنار کاهش هزینه ‌ها کارآمدی افزایش یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود،‌ می توان به این دنبال رسید. سوالی که در این مکان به وجود می‌اید این اســـــت که دیگر چه کاری می‌توان برای بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکم رانی در کشور اســـــت.

مدیر قوه مقننه توضیح داد: در طول صد سال اخیر دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم بود. نظریه نخست بر پایه نظام‌های سوسیالیستی بود که دنبالشان ایجاد عدالت بین آقام با این توضیح که نقش آزادی و اختیار از آقام گرفته انجام گرفته و دولت‌ها می‌گفتند چه کسی و چه قدر پول بگیرد و چگونه آن را مصرف کند. این نظام در شوروی سابق حاکم بود و اکنون یکی دو کشور بر پایه آن اداره می‌شود.

از لحاظ شفافیت در سیاســـــتگذاری در بین ۲۰ کشور ناحیه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۳۶ هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور اســـــت. در نرخ بیکاری بین ۲۰ کشور ناحیه رتبه ۹ و بین ۱۳۵ کشور رتبه ۹۰ را داریم.لاریجانی ادامه داد: نظام دیگر لیبرال در کشورهای غربی اســـــت که محور اصلی آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد اســـــت. از کشورهایی که با این مدل به موفقیت رسیده‌اند و بر سیستم بازار آزاد معتقدند. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای آقام به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی بدیل می‌دانند.

وی اضافه انجام: در طول سی سال اخیر تئوری دیگری مطرح انجام گرفت مبنی بر اینکه عدالت باید کانون اصلی توجه باانجام گرفت یعنی نخستین مساله در اســـــتقرار عدالت آزادی اســـــت و در تصمیم گیری های حاکمیتی آنجا که نفع حداکثری اســـــت باید به آن سمت حرکت کنند. در این مکان این سوال پیش می‌آید که ما براساس کدام نظامات حرکت می‌کنیم.

لاریجانی توضیح داد: در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هستند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون قید و بند باانجام گرفت و قانون برای همه یکسان اعمال شود. همچنین براساس عدالت باید سمت گیری به سمت محرومان باانجام گرفت چون متداوم در رقابت ها محرومان دچار ضعف می شوند و حکومت باید این ضعف را جبران کند.

وی افزود: ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم آقام،  اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. به صورت حتم گاهی در نظام‌های تعلیمی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت اســـــت چون در نظام تعلیمی و اقتصادی فرد باید نخستین تصمیم گیرنده باانجام گرفت. ما فقط باید در جایی که به امنیت‌مان ضربه وارد می‌شود مانع شویم و در نهایت شرایطی برای کشف اســـــتعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.

از نظر رانجام گرفت واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور ناحیه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب اســـــتعدادها در بین ۲۰ کشور ناحیه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گسترده انجام گرفتن سیستم دیوانی در گذشته به دلیل پول نفت یک پز گفت: بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد انجام گرفت مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی انجام گرفت و بعد از آن نیز تغییر نانجام به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود،‌ شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم. نتیجه پایانی این آرزونجامها ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور اســـــت که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد.

لاریجانی خطاب به شرکت کنندگان در این همایش گفت: انتظار می رود به موازات رسیدن به نظام بودجه ریزی عملانجام اشکالات را دریابید و بدانید مشکل کجاســـــت. به نظر می‌رسد که به اندازه کافی شواهد و قرائن درباره اشکالات وجود دارد. نمونه بارز آن آرزونجام سازمان پلن و بودجه اســـــت که هر ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزایا اضافه می‌کند. ما هم در قانون پلن دولت را مکلف انجامیم که هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابک‌تر کند که فکر نمی‌کنم با این وضعیت اتفاقی بیفتد چون تغییرات باید براساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آید. شما توانستید در طول برگزاری این تعداد سال کنفرانس‌ها ۴۰۰۰ نفر را دور هم جمع کنید که به نظام بودجه ریزی عملانجام برسید. باید ۱۴ هزار نفر از حکمرانان را جمع انجامه و به آنها بگویید این تعداد مشکل اساسی وجود دارند تا به جمع بندی برای حل آن برسند.۱۱۰